Miten onnistua isoissa integraatioprojekteissa?

Kuten jokainen integraatioita tehnyt tietää, sisältyy niihin moninaisia sudenkuoppia – mitä isompi projekti, sen enemmän sudenkuoppia. Epäselvät määrittelyt, tiukat aikataulut, ristiriitaiset vaatimukset ja kaiken lisäksi kaikki muuttuu koko ajan. Integraatioprojekti voi kuitenkin olla muutakin kuin kaaosta, kunhan pitää mielessä muutaman tärkeän periaatteen.

Devisioonalla on mittava kokemus integraatioprojektien tekemisestä iPaaS-alustoille (Integration Platform as a Service). Vaikka voikin vaikuttaa latteuksien latelemiselta, on tärkeä oppi ollut se, että jokainen projekti ja asiakas on ainutlaatuinen. Onnistuminen vaatii jokaisen projektin erityispiirteiden ymmärtämistä. Samalla kuitenkin asiakkaasta ja projektista toiseen moni asia pysyy samana.

Roolit, joissa olemme toimineet ovat olleet moninaiset, eivätkä rajoitu vain kehittämiseen. iPaaS-kehittäjämme ovat mm. auttaneet asiakkaita suunnittelemaan monimutkaisia integraatioarkkitehtuureja, luomaan hyviä dokumentaatiopohjia, sekä kehittämään ja jalkauttamaan käytäntöjä. Kaikki tehdään vailla kuppikuntaisuutta: monitoimittajaorganisaatiossakin on kaikkien etu, että kokemuksia jaetaan avoimesti.

Kun kyseessä on iso asiakasorganisaatio ja merkittävän kokoinen projekti, joutuu Devisioonan kaltainen pienehkö toimija suunnittelemaan tekemisen tarkasti. Miten voimme varmistaa, ettei työmäärä tai aikataulu muutu ylitsepääsemättömäksi haasteeksi? Rautaisen osaamisen ohella hyvä suunnittelu, asiakkaan ymmärtäminen ja toimiva yhteistyö kaikkien tahojen avulla ovat ratkaisu.

Avoimuus onnistumisen ehtona

Yhtenä tärkeimmistä onnistuneen iPaaS-projektin perusperiaatteista voi pitää hyvää keskusteluyhteyttä asiakkaan kanssa. Konsultti ei voi liihottaa ylimielisenä paikalle ja kertoa miten asioita kuuluu tehdä tai projektia pyörittää. Toisaalta kehittäjän ei myöskään pidä taipua jokaiseen asiakkaan ehdotukseen ja vaatimukseen, vaan hyvin argumentoiden haastaa niitä. Asiakas tuntee liiketoimintansa, kehittäjä teknologian – pitää löytää taso, jolla molemmat ymmärtävät toisiaan.

Kuvituskuvan tyypeilla kommunikaatio pelaa

Isoissa projekteissa tämä korostuu. Kehittäjän on ymmärrettävä asiakkaan monimutkaiset, joskus ristiriitaiset tarpeet, ja muodostaa näistä toteuttamiskelpoinen suunnitelma. Isot organisaatiot ovat usein myös monitoimittajaympäristöjä, joissa lisähaastetta tuovat erilaiset toimintatavat ja näkökulmat. Isossa projektissa on luonnollista, että aikataulut ja tavoitteet muuttuvat. Ainoa tapa välttää riskien toteutuminen on käydä rehellistä dialogia muutoksista ja haasteista.

Kehittäjän on osattava asettua asiakkaan tilanteeseen ja tarjota aidosti parhaita ratkaisuja. Eri toimittajien on toimittava yhdessä yhtä rehellisesti kuin asiakkaan kanssa toimitaan, projektin etua ajatellen. Devisioonan näkökulmasta asiakasprojektissa kilpailijankin kehittäjä on kollega. Haasteet kohdataan yhdessä ja myös ratkaistaan yhdessä.

Integraatiokehittäjä näkee kokonaisuudet

Integraatioprojektien erikoispiirre on se, että ne asettuvat rajapintojen väliin – niin teknologisesti kuin käsitteellisestikin. Ne sijoittuvat osastojen ja organisaatiosiilojen, järjestelmien ja toimittajien, kehitysprojektien ja hankkeiden väliin. Kehittäjä joutuukin usein luovimaan melkoisessa tarpeiden, yhteyshenkilöiden ja aikataulujen ristiaallokossa. Avoimuus ja läpinäkyvyys auttaa kehittäjää suunnittelemaan ratkaisuja, jotka vastaavat hyvin kaikkien tahojen tarpeisiin.

Koodaaminen ja integraatioiden kehitys on vain yksi osa-alue kokeneen iPaaS-kehittäjän osaamisesta. Sosiaaliset ja hallinnollisetkin taidot korostuvat. Kehittäjä osaa kuunnella asiakkaan toiveita, löytäen yhteneväisyydet näennäisesti ristiriitaisissa tarpeissa. Hän oppii omaksumaan liiketoiminnallisia vaatimuksia ja osaa konvertoida ne teknisiksi määrityksiksi. Tai toisin päin: ilmaista teknisen reunaehdon liiketoiminnan ymmärtämin käsittein.

Laajoissa integraatioprojekteissa kehittäjän tulisi toteutuksen ohella olla mukana integraatioalustan kehityksen jokaisessa vaiheessa, alustainfrastruktuurin määrittelystä bisnestarpeiden kartoitukseen ja niiden muuntamisessa teknisiksi määrityksiksi. Näin varmistetaan, ettei iPaaS-alusta ei tee turhaa työtä, mutta myös ettei muissa järjestelmissä tehdä asioita, jotka kuuluvat integraatiokerroksen vastuulle.

Pienuus vahvuutena

Visualisointi auttaa hahmottamaan iPaaS-alustan kokonaisuutta

Isoissa toimitusprojekteissa toimittajan pienuus voidaan joskus kokea potentiaaliseksi ongelmaksi. Perinteinen perustelu on se, ettei pienellä toimittajalla riitä resursseja, etenkään jos hommat menevät ns. vihkoon ja on pakko runnoa projekti maaliin väkisin. Silloin ratkaisu on usein lisäkäsien heittäminen projektiin, jotta saadaan määrällä, jos ei laadulla hommat tehtyä.

Me kyseenalaistamme tämän ajattelumallin kokonaan. Kapasiteetin kasvattaminen vastauksena aikatauluhaasteisiin ei varmista projektin lopputuloksen laatua ja kestävyyttä. Usein päinvastoin! Käännämme ajattelun pienuudesta päälaelleen: se on vahvuus, kun siihen suhtautuu oikein.

Devisioonan toimitusstrategian on nojattava siihen, että pienellä tiimillä pärjää. Tämä onnistuu vain hyvällä suunnittelulla. Mikropalvelumainen, uudelleenkäytettävyyttä painottava arkkitehtuurimalli takaa, ettei samaa työtä tehdä kahdesti. Hyväksi todetut käytännöt varmistavat toteutusten laadukkuuden. Hyvä dokumentaatio varmistaa, että integraatiototeutusten toiminta on selkeästi kuvailtu. Hyvin määritellyt vaatimukset ja realistinen aikataulu takaavat, että oikealla hetkellä on oikeat tekijät käytettävissä – niin iPaaS:issa kuin muissa järjestelmissä.

Pienuuden vahvuus on siis sen tiedostamisessa. Meidän on alusta asti ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja integraatioarkkitehtuurin laajuus oikein. Riskit, avoimet asiat, puutteet ja muut sudenkuopat on tunnistettava alusta asti, jotta ne voidaan ottaa huomioon. Yllätyksiltä ei voi täysin välttyä, mutta hyvällä suunnittelulla niihin voi varautua. Vaativakin integraatioprojekti voidaan toteuttaa maltillisella miehityksellä, kunhan pohjatyö on tehty hyvin.

Integraatiotoimitus vaatii yhteistyötä ja sitoutumista

Kuvituskuvaihmiset iloitsevat onnistuneesta integraatioprojektista

Järjestelmäintegraatioprojekteihin liittyy aina monia tahoja: vähintään alustan ja ympäröivien järjestelmien kehittäjät, usein myös liiketoimintaprosessien omistajat. Kun tahoja on paljon, on väistämätöntä, että ristiriitoja ja jopa konflikteja syntyy. Vain hyvällä keskusteluyhteydellä ne voidaan käsitellä rakentavasti. Yhteinen tavoite on pidettävä mielessä.

Devisioonan näkemys hyvästä iPaaS-työstä on avoin, osallistuva ja sitoutuva. Läpinäkyvyyden ja kattavan dokumentaation ansiosta ei tarvitse arvailla miten integraatioratkaisumme toimivat, ja jatkokehitys on mahdollista muillekin kuin vain meille. Samalla haluamme sitoutua asiakkaisiimme ja kehittää yhdessä iPaaS-alustaa pitkäjänteisesti. Kehitys nopeutuu, kun iPaaS-toimittaja osaa aiemmin tehdystä löytää uudelleenkäytettäviä komponentteja sen sijaan, että kaikki tehtäisiin aina nollasta. Se on myös asiakkaan etu.

Pienuudesta Devisioona tekee voimavaran. Se pakottaa meidät suunnittelemaan tekemisemme hyvin, ja tunnistamaan riskejä etukäteen. iPaaS-arkkitehtuuri laaditaan sellaiseksi, ettei tehdä turhaa päällekkäistä työtä. Myös tässä avoin ja rehellinen kommunikaatio on olennaista: kun asiakas ja toimittajat kykenevät rehellisesti keskustelemaan riskeistä ja haasteista, löytyy niihin ratkaisu.

Lue lisää siitä, miten Devisioona auttoi YIT:tä rakentamaan modernin iPaaS-alustan – ja ota yhteyttä, jos haluat jutella lisää yhteistyöstä!

Kuvat: Devisioona & Unsplash